Regulaminy Regulaminy

Regulamin Porządkowy

Regulamin Porządkowy
Jeziora Tarnobrzeskiego

 1. Administratorem terenu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu z siedzibą przy Al. Niepodległości 2.
 2. W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenach rekreacyjnych, wprowadza się regulamin porządkowy.
 3. Na terenie administrowanym przez MOSiR wyodrębnia się 3 bazy: żeglarska, płetwonurkowa, łowisko.
 4. W wyżej wymienionych bazach obowiązują szczegółowe regulaminy porządkowe.
 5. W celu zachowania walorów wypoczynkowo – rekreacyjnych terenu oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenach rekreacyjnych zobowiązuje się do:
  1. zachowania ciszy i spokoju,
  2. przestrzegania porządku i czystości,
  3. poszanowania istniejących urządzeń, wyposażenia terenu oraz zieleni,
  4. przestrzegania znaków drogowych oraz innych znaków i tablic informacyjnych znajdujących się na terenie rekreacyjnym,
  5. parkowania pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych lub wskazanych przez służby porządkowe,
  6. kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
  7. wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem miejsca wykorzystywanego do kąpieli, tylko w kagańcu i na smyczy.
 6. Zabrania się:
  1. niszczenia roślinności,
  2. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
  3. dotykania urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie rekreacyjnym,
  4. palenia ognisk,
  5. grillowania, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  6. łowienia ryb, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  7. pływania skuterami i łodziami motorowymi, z wyłączeniem służb porządkowych i ratunkowych,
  8. pływania na materacach
  9. kąpieli poza miejscem do tego wyznaczonym i wchodzenia do wody wbrew zakazom,
  10. zanieczyszczania wody, używania środków piorących i higieny osobistej,
  11. kąpieli zwierząt lub wprowadzania ich do wody – zakaz obowiązuje na terenie całego Jeziora Tarnobrzeskiego
  12. organizowania jakichkolwiek imprez bez zgody administratora,
  13. biwakowania,
  14. przebywania poza terenem przeznaczonym do wypoczynku
  15. wykonywania skoków do wody ze sprzętu pływającego
 7. Wjazd na teren administrowany przez MOSiR jest płatny według cennika.
 8. Inne postanowienia:
  1. Korzystanie z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, plaży i pasa zieleni jest bezpłatne,
  2. Przed opuszczeniem terenu należy sprzątnąć zajmowane przez siebie miejsce, a śmieci wynieść do pojemników,
  3. Po zakończeniu grillowania gorące węgle należy zalać wodą i po wystudzeniu zabrać z sobą/ umieścić w specjalnie do tego celu przeznaczonym pojemniku. Wysypywanie wypalonego węgla z grillów bezpośrednio na ziemię, czy do plastikowych pojemników na śmieci jest zabronione,
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty i rzeczy pozostawione bez opieki,
  5. Osoby pływające po wodach jeziora z wykorzystaniem sprzętu pływającego zobowiązane są do przestrzegania odpowiednich przepisów żeglugowych obowiązujących na śródlądowych drogach wodnych. Kamizelki asekuracyjne są OBOWIĄZKOWE.
 9. Osoby przebywające na terenach rekreacyjnych zobowiązane są do przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego oraz stosowania się do poleceń pracowników Administratora, służb porządkowych oraz Ratowników na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 10. Osoby zakłócające spokój zostaną zobowiązane do opuszczenia terenu rekreacyjnego, a w przypadku niepodporządkowania się poleceniom obsługi, przekazane do dyspozycji Policji lub Straży Miejskiej.
 11. Skargi i wnioski dotyczące obsługi oraz spraw porządkowych należy zgłaszać Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. A. Freyera w Tarnobrzegu tel. 15 822-95-22, 15 822 52 53
 12. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu porządkowego będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

 NUMER ALARMOWY JEZIORA TARNOBRZESKIEGO: 

 504 40 10 20 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu