Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
996

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego https://jezioro-tarnobrzeskie.eu

Urząd Miasta Tarnobrzega zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://jezioro-tarnobrzeskie.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  brak tekstu alternatywnego dla niektórych elementów graficznych
 •  nie wszystkie elementy nawigacyjne posiadają alternatywę tekstową
 •  niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiet
 •  niektóre nagłówki występują w niepoprawnej kolejności
 •  na stronie występują obszary o zbyt niskim kontraście

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Kamysz-Turbak.
 • E-mail: bi@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 15

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Tarnobrzega
 • Adres: 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32
 • E-mail: um@um.tarnobrzeg.pl
 • Telefon: +48 15 818 15 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna