Web Content Accessibility Guidelines
Kontrast
Kursor
Czcionka
Obrazy
Odnośniki
3,863

Regulamin

Regulamin Jeziora Tarnobrzeskiego

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Tarnobrzeskiego, zwanych dalej „terenami rekreacyjnymi”.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z terenów rekreacyjnych i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na ich terenie. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia/wjazdu na tereny rekreacyjne, każdy korzystający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Tereny rekreacyjne są publicznymi, ogólnodostępnymi przez cały rok terenami przeznaczonymi do wypoczynku, rekreacji i zabawy, na których udostępnia się obiekty i urządzenia takie jak: place zabaw, altany grillowe, siłownie zewnętrzne, boiska do gier zespołowych, toalety publiczne, przebieralnie na wolnym powietrzu, parkingi, sezonowo tworzone wyznaczone miejsca postojowe, tzw. „parkingi zielone”, deptaki, taras widokowy, plaże, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń znajdujących się na terenach rekreacyjnych, korzystający zobowiązani są do zapoznania się z instrukcjami obsługi i użytkowania poszczególnych obiektów i urządzeń, a także znajdującymi się obok nich tabliczkami piktogramowymi.
3. Osoby korzystające z poszczególnych urządzeń zobowiązane są do dostosowania planów aktywności do swoich umiejętności.
4. Poszczególne obiekty i urządzenia o których mowa w ust.1 mogą być nieudostępnione w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z nich lub stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników.
5. Czasowemu wyłączeniu z korzystania podlegają obiekty i urządzenia w sytuacji, gdy warunki techniczne uniemożliwiają bezpieczne z nich korzystanie oraz w trakcie prowadzenia ich remontów i konserwacji. Wówczas są one oznakowane, a korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

§ 3

1. Przebywający na terenach rekreacyjnych mają obowiązek korzystania z nich z poszanowaniem innych korzystających, pracowników obsługi, a także z dbałością o stan obiektów i urządzeń oraz roślinności znajdującej się na terenach rekreacyjnych.
2. Każdy przebywający na terenach rekreacyjnych ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania służb, ratowników lub pracowników obsługi o zaistniałym wypadku, zaginięciu osoby oraz wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.

§ 4

Na terenach rekreacyjnych obowiązuje zakaz:
1. rozbijania namiotów w innych miejscach niż do tego wyznaczone;
2. postoju samochodów mieszkalnych (kamperów) i przyczep kempingowych w innych miejscach niż do tego wyznaczone;
3. wędkowania w innych miejscach niż do tego wyznaczone oraz wędkowania z plaży w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku;
4. przebywania w miejscach wyznaczonych tylko dla służb ratowniczych;

§ 5

1. Korzystanie z terenów rekreacyjnych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września każdego roku, we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 18.00 wjazd nad tereny rekreacyjne podlega opłacie. Stawki opłaty wjazdowej określane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679).
3. W okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września każdego roku, we wszystkie dni tygodnia, korzystanie z miejsc wyznaczonych do rozbijania namiotów oraz postoju samochodów mieszkalnych (kamperów) i przyczep kempingowych podlega dziennej opłacie. Stawki dziennej opłaty za korzystanie z miejsc wyznaczonych do rozbijania namiotów oraz parkowania samochodów mieszkalnych i przyczep kempingowych określane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

§ 6

1. Nad terenach rekreacyjnych mogą funkcjonować strefy aktywności, niebędące obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej, zarządzane przez inne podmioty niż administrator terenów rekreacyjnych. Aktualnie są to:
1) Baza Wędkarska,
2) Przystań żeglarska,
3) Wake Park,
4) Przystań kajakowa,
5) Tyrolka,
6) Park Linowy,
7) sezonowe atrakcje typu „dmuchańce”.
2. Zasady korzystania ze stref aktywności, o których mowa w ust. 1, określają podmioty nimi zarządzające.

§ 7

Wszelkie uwagi oraz skargi dotyczące funkcjonowania terenów rekreacyjnych należy zgłaszać administratorowi terenów rekreacyjnych.

Regulamin obowiązuje od 09.04.2024r. na podstawie UCHWAŁY NR XC/944/2024 RADY MIASTA TARNOBRZEGA.